Tak rychtyk

Co o łażyniu po górach trza wiedzieć

Ida już ôsmo godzina, muskle pomału majōm dojś. Robi sie ćma, trza włōnczyć czołówka coby dobrze widzieć szlak. To był dobry dziyń – cołki spyndzony na świyżym lufcie i bez miejskigo larma. Mimo że nogi som bolawe, czuja sie szczęśliwo jak nigdy w żodnym inkszym miejscu.

Góry majōm we sia to magiczne coś – tam sie dycki zapomino o niecherskościach, a nojwiykszy problym to som rzeczy ganc przyziemne – chce sie jeść, pić, bolōm nogi. Czynsto słysza, że ludziōm sie podobo w górach, latoś byli piyrszy roz i na zicher bydom zaś hned jechać bo tam je cudownie! Jo je fest rada, że ludziōm sie podobo chodzić po górach. Ale ni ma żech rada tymu, co dycko o tych wypadach słysza.

Co o łażyniu po górach trza wiedziećI tak, na co taki początkujący góromaniōk musi dŏwać baczyni:
1. Trza sprŏwdzać prognozy

To je blank numer jedyn skuli tego, że je czynsto zaniydbywany. Rozchodzi sie o porzōndne prognozy, nie o te chmurki i słoneczka co sie wyświetlają w prostych prognozach na mobilniokach. Trza sie dobrze rozeznać w pogodzie, coby nie wpakować sie w starości.  Portale kiere werci sie znać:

  • TPN – podstawowo prognoza na Tatry + komunikaty, kiere TPN ciyngiym aktualizuje. Kōniecznikiym tam zajrzi jak ciśniesz w nasze roztomiyłe Tatry!
  • Mountain Forecast – trocha bardzi zaawansowano prognoza z podziałym godzinowym.
  • Windy – wszechstrōnny portal z roztomajtymi opcjami. Do kapka bardzi zaawansowanych ale i tak wszystkim fest polecōm!

Continue Reading…

Bibliotyka - dobro rzecz!
Tak rychtyk

Bibliotyka – dobro rzecz!

„Ksiōnżki som jak towarzystwo, kiere człowiek som se wybiyro”

Przechodziyłach kole tej kamieniczki dwa razy dziynnie ale skuli nieuważności dziepro po paru miesiōncach spokopiyłach, że ôna tam tak rychtyk je. Niepozorno, staro kamiyniczka, kaj nie kaj odlazowoł tynk. No a we środku… bibliotyka! Jak już sie kapłach to dali go, trza sie zapisać!

Zamiast kupować nowe ksiōnżki, monej tyż znejdziesz swoji czytadła we bibliotyce? Pokombinuj, wiela ksiōnżek osiadło ci kurzym na fachu? Wiela razy w miesiōncu sztaunujesz, że już razinku ni ma miejsca w chałupie na wiyncy klamotów? Powiadajōm, że kożdo ksiōnżka żyje tela razy, wiela razy była przeczytano. Jak mosz niepotrzebne ksiōnżki do kierych już na zicher nie bydziesz zaglōndać, to oddej ich do bibliotyki. Tam sie jeszcze mogōm komu sprzidać a ciebie przibydzie miejsca w dōma.

Bibliotyka - dobro rzecz!A teroz pora ciekawostek ze świata bibliotyk!

Nojciekawsze bibliotyki świata
Brazylijŏ – Bibliotyka Real Gabinete Português de Leitura w Rio de Janeiro

Zaliczano do jednej z 10 nojpiykniejszych bibliotyk świata. Dzisiej w zbiorach tej zocnej bibliotyki je już małowiela 350 tysiyncy ksiōnżek. Wspaniałe wnętrze olśniywo a tysiōnce ksiōnżek usŏdzo sie na drzewianych fachach siōgających aż po ôrdeki. W bibliotyce idzie tyż trefić na pōmnik ze srebra, kości słoniowej a marmuru i ku tymu paradny, epny żyrandol oświetlajōncy czytelnia. Szumno to bibliotyka!

Czechy – Bibliotyka Narodowo Klementinum w Pradze

Do barokowego budynku bibliotyki idzie leko trefić – siydziba je na Starym Mieście podle Mostu Karola. Bibliotyka mo interesantno kolekcja globusów i zygŏrów astrōnōmicznych a na ôrdekach som namalowane gryfne freski ze świyntymi i patrōnami Klementinum.

Bibliotyka - dobro rzecz!
Chiny – Bibliotyka Narodowo w Pekinie

Nojwiykszo bibliotyka w Azji i trzecio na świecie jak sie rozchodzi o wielkość! Idzie tam idzie znejść najznamienitsze dzieła roztomajtego zortu, choby yny antyczne buddyjski manuskrypty eli cynne ksiyngi z czasów starożytnych dynastyji.

Irlandyjŏ– Bibliotyka Trinity College w Dublinie

Nojwiykszo bibliotyka w kraju z końca XVI wieku. Idzie jom fajnie pozwiedzać skuli tzw. Long Room o 64 metrach długości – je to nojwiyksze pomieszczyni bibliotyczne w Europie! W tej piyknej bibliotyce idzie sie też natrefić na harfa Briana Śmiałego, kiero po dzisiej widnieje w herbie Irlandyje. Jeszcze z ciekawostek – uczelnia Trinity College była piyrszōm w Angliji kiero dała przizwolyni na nauczani kobiet.

Bibliotyka - dobro rzecz!

Niymce – Bibliotyka miejsko w Stuttgarcie

Werci sie obejrzeć bibliotyka jak kiery przaje baukunsztowi, aji w nocy kej budynek je szumnie ôświetlony tysiōncami świateł. Miejsce zadziwio ciekawym wnętrzym i nikogo nie łostawi obojętnym. Ôzim piynter epnego gmachu wypełnionych po gipsdeki ksiōnżkami a na samym wyrchu punkt widokowy na cołki Stuttgart – pozaglōndać se na miasto z wyrchu to je mus!

Bibliotyka - dobro rzecz!Bibliotyki – dziwolągi
Kolumbijŏ – Biblioburro (Bibliotyka na yjzlu)

Co tu dużo godać, ôbejrz jako to wyglōndo:

Kraków – Bibliotyka do bezdōmnych

Akcja wywiōnzała sie po  inicjatywie co była przōdzij – Zupa na Plantach – kaj rozdowali bezdōmnym ciepłe jedzyni. Jedyn z poniywiyrŏków zacznył sie wypytywać o ksiōnżka, kiero akurat miała ze sobom jedna z wolontariuszek. No i tak pojawiyła sie idyjŏ! Wiyncy o tej zocnej inicjatywie tukej.

A na fajrant cytat Umberto Eco:

„Tyn kiery czyto ksiōnżki, żyje podwójnie”

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!
Tak rychtyk

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!

Czy wiysz, że twój mózg skłodo sie w 75% z wody? Jak sie odwodnisz, mózg jakoby sie kurczy. Nie bez prziczyny tela sie godo o tym, jako to pici wody zocnie wpływo na człowieka. Kejsik o wodzie pisałach tukej a dzisio kapka rozwijōm idyjŏ.

Amerykońscy uczyni wysztudyrowali, że szkolorzōm co rano prziszli na sprawdzian kapka odwodniyni, gorszy poszło niż tym, co przed lekcjōm dostali szklonka wody

Mało tego, nawodniyni wpływo na samopoczuci. Jak mało pijesz to mogesz sie pryndzy poczuć synny i zmorzōny. Brakuje ci energie i mosz miszōng we gowie? Wypij szolka wody! W badaniach wyszło, że już w pora minut po wypiciu wody wraco jasność myśli i zmachani sie zmniejszo. Czamu? Woda trefio dyrekt do krwiobiegu i beztuż gibko sie absorbuje do organizmu człowieka.

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!No ja, ale woda je tako cniwo i ganc bez szmaku… Trza by jom kapka uroztomajcić coby sie lepszy piyło! Dociep świyżych warzyw eli ôwoców a jak praje nic ni ma pod rykōm to mrożōne bodzimki, maliny abo jagódki. Mogesz też wciepnyć plasterki zezwora, ôgórka, laska cimtu eli listka miynty. A co powiysz na kōnski mandarynki z listkami bazylie? A jak już rychtyk ni mosz razinku nic świyżego to wlyj pora kapek zagęszczonego zoftu i fertich.

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!O czym eszcze dobrze pamiyntać?
  • Lepszy pić myni a co chwila, niż oroz wyduldać cołko szolka wody. Pij po leku, tak coby se nie wypłukać soli mineralnych z organizmu.
  • Nie pij wody jak jysz bo rozciyńczysz se soki trawiynne i wszysko sie bydzie pomalszy trŏwić.
  • Średnio zalecano ilość napojów (nie yny wody) to je 4 do 7 szolek do kobiyt i 6 do 11 do chopów. Przi czym jak je hyc abo praje miołeś forymny tryning to te ilości mogōm nie styknyć!

Continue Reading…

Heja na plac!
Tak rychtyk

Heja na plac!

Kiejsik dŏwno tymu dobrze było być takim bajtlym

Bajtel mioł swój plac przi chałupie, moc kamratów i gowa pełno idyjŏw jako sie tu zocnie bŏwić pod chmurkōm. Dycki było moc uciechy i kupa larma! A co taki rojber wyrobioł na placu? Ano roztomajte rzeczy!

Synki zowdy miały fest we zocy fuzbal. Jak yny nie padało to szpile szły dziynnie na szpilplacu bo kożdy chcioł być sławnym fuzbalerym. Nikiedy szły wety o to kiery wygro, dycki kieryś sie fest majtnył skuli krziwych girów i zowdy kieryś sie klojznył i było ała. Ale nojprocniejszo było uciecha jak kiery dobrze kepowoł i szczyloł gole gowōm! Taki to se narobiył famy i zocy na placu.

Heja na plac!Dycki zocno była tyż klopsztanga. Muter zowdy tam klepała tepich ale jak yny klopsztanga była fraj to zaros dziecka sie ślatywały na kunsztiki. Hoł ruk!

Bajtle fest przały tyż huśtaczce. Yny trza było se dać pozór bo nikiedy tako huśtaczka sie kolybała na kożdo zajta i szło se narobić rychtyk krziwdy jak taki klamot sie łobalył na zola.

Szlojder! Kożdy szanujōncy sie chachar mioł porzōndy szlojder i uzbrojony w kizole rajtowoł za kotami. Zamożniejsze gizdy miały tyż placpatrōny i wtedy to już ganc rygierowali na placu.

Jak na placu była zandkastla to dziecka brały ajmerko, szipka eli stary babownik i heja do piosku!

Kiejsik nie było tela graczek co teroz beztuż trza było trocha pokombinować skōnd wytrzasnyć jaki klamot. W zandkastli szło robić roztomajte formy kańciate, baniate eli taki bardzi plaskate. Dycki wszysko było szagowite ale smolić to, nojważniejsze że sie szło ganc fajnie umarasić i na chwila poczuć choby talyntny inżinier.

Heja na plac!

Moc uciechy było tyż na karasolu i przi zukaniu na ruszbanie. Jak na placu było kōnsek betōnu to sie gzuło na roleru, rolszułach eli pyndalowało sie na kole. Nieroz kiery prasknył na zola i ślimtoł ale roz dwa sie podmuchało na bolawe i dali go, nazot rojbrować! Żodyn nie chcioł coby go przezywali ciućmokiym! A we maju dycki sie chytało majkifry. Trza było mieć szkrobaczka i krauza a tyn co nachytoł nojwiyncy chruściŏków wygrywoł!

Na takim placu przitrefiały sie nikiedy jaki haje, łostudy ale tyż i piyrsze dziubki, podciepywało sie libesbrify i chodziyło sie na zolyty. Dziecka były zdrowe, uśmiychnyte i żodyn nie wiedzioł co to je alergio. Wszyjscy dycki chceli być na lufcie a nie siedzieć nad kańtyczkami. Piykne to były czasy na klopsztandze!

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!
Tak rychtyk

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!

Co to tak rychtyk je to szczynści?

Brzmi cołkiem tajemniczo a wszyjscy by chcieli właśnie tak sie czuć – szczynśliwie. Ale tak po prowdzie, starać sie być szczynśliwym je choby starać sie kimnyć w nocy – czym bardzi próbujesz tym gorszy to idzie. Moc czasu zmitrynżyłach na rozkminaniu czy jo aby tak rychtyk jeżech szczynśliwo? A jak ni to czamu? Aż jednego piyknego dnia pedziałach se że to smola! I zamiast starać sie to wszysko na siyła wysztaunować, niechałach rozmyśliwania. Jakoch do tego doszła?

1.  Słowo szczynści podmiyniyłach inkszymi okryślyniami: pozytywni ludzie doobkoła, śmiyszno godka z kamratami, świyży luft w górach, spokojno szychta w korpo, zocny tryning po kierym mie wszysko fajnie boli. I jak to wszysko zebrałach do kupy to mi wyszło, że tak jak je teroz, je nojlepszy!

Continue Reading…

Przajesz swoimu miastu?
Tak rychtyk

Przajesz swoimu miastu?

W mieście to je roztomajcie, dycki moc sie dzieje i sie nikomu nie cni

Je to ganc inkszo rzecz niż tako spokojno wieś kaj wszysko sie wydarzo bardzi po leku. W mieście trza dować pozór na autoki, krojcoki i ampele bo jak kogo taki auto potrōnci to eli idzie trefić do lazaretu. W mieście je kupa butlu i ciżby ale tak rychtyk to żodyn sie nawzajym nie zno. A już sōmsiŏdów to sie ganc nie kojarzy. Mało kiery wylazuje na plac pod sztokowiec beztuż ciynżko ludzi rozeznać.

W cyntrum zowdy brakuje parkplacu i policaje yny cichtujōm coby wlepić sztrŏfa jak kiery stanie ôpacznie. Na szczynści po miastach rajzujōm autobusy i idzie swojigo autoka ôstawić pod familokiym i ciś kōmunikacyjŏm miejskōm.

Przajesz swoimu miastu?Yny trza mieć baczyni na sztelach coby nie wlyź do jakigo autobusa co poradzi wywiyź w ganc inkszo zajta. A jak kiery po mieście jeździ na kole to musi miarkować na guliki, żłobiny, wysoki borsztajny i glajzy od sztrasynbanów. Przkopyrtnyć sie na kole w mieście to ni ma fajno rzecz.

A do tych co dycki chodzōm piechty urzyndy rychtujōm promynady, parki ze strōmami i banki coby se zicnyć i pozaglōndać trocha na zielone. A bajtle mogōm se zocnie porojbrować na szpilplacach.

Z miasta leko idzie wandrować we świat, styknie iś na banhof i nie być za nieskoro na swój cug. W wiykszych miastach som tyż fligerplace beztuż idzie rajzować rychtyk daleko.

Miyndzy familokami je kupa interesantnych rzeczy do ônaczynio

Jak kiery mo ptoki i grajfki to dycki znejdzie se co do sia. Idzie iś do tyjatru, do galantnej restauracyje abo do szykownego kafyju na zista i latte. Jak kiery lubi tańcować to zowdy znejdzie jaki zocny fajer w fajnym szynku. W miastach je coroz wiyncy kaufhausów, beztuż ci co som radzi sztramskij łoblyczce, to se mogom w takich epnych gyszynkach łobsztalować rychtyk zocne lōnty.

Przajesz swoimu miastu?W mieście som tyż szaberplace kaj idzie sprŏwić se świyże gymiza i łowoce. Tak rychtyk to tam idzie tyż kupić roztomajte klamoty ale dycki to je dojś niecherski, taki „chiński” beztuż lepszy to smolić a nie kupować haszpli.

I tak to sie kulo to życi w smyndzie, larmie i uwijaczce. Roztomiyłe miasto czy pierziński wypandów?

Korekcja laserowo wzroku - je to co we wercie?
Tak rychtyk

Korekcja laserowo wzroku – je to co we wercie?

Pora miesiyncy nazot miałach korekcja laserowo wzroku i dotela kupa ludzi sie mie pytało czy sie to spłaco i czy rekōmanduja „taki ryzyko”

A jo na to że ja, rekōmanduja. Ale po porzōndku.

Zabieg miałach w czeskim prywatnym lazarecie w Ostravie, tukej dowōm link do jejich zajty kaj stoi moc roztomajtych informacyji. Na i cóż, piyrsze trza sprŏwnie przyjś badania i sie zakwalifikować. Wiynkszość ludzi ni mo z tym żodnych starości i nadowajōm sie pod laser 🙂 Cołki zabieg idzie pora minut, ganc długsze som te wszyski badania i tyczyni we doczkalni. Wŏżno rzecz – przōdzi jak bydziesz wybiyroł klinika to sie ich spytej jaki znieczulyni dowajōm ku zabiegu. Jo miała yny miejscowe, kropelkowe i to było trocha za mało…

Korekcja laserowo wzroku - je to co we wercie?Po zabiegu zaros jedzie sie du dōm. Piyrsze dni nie som nojfajniejsze ale już idzie poznać różnica w widzyniu. Pamiyntōm jak wylazłach na plac i wyraźnie widziałach jesiynne liści co pospadowały ze strōmow. Coś niezwykłego! No a potym już je yno lepszy 🙂 Przez piyrszy miesiōnc trza niechać kaj jaki ciynżkości – żodnych treningów! Ku tymu trza sie wstrzimać ze saunōm i basynym i zdŏ sie unikać klary. Frelki – ni ma smiyłowanio! Żodnych mazideł, tuszy i pociyranio ślypi. Trza wytrzimać miesiōnc bez sztafirowanio.

Robota mom przi komputerze i na korpo-szychcie byłach nazot we dwa tydnie po zabiegu

Trocha mie szterowało światło w biurze bo po zabiegu robi sie srogszo wrażliwość, ale teroz w pora miesiyncy do przodku już je lepszy. Ale i tak se dowōm pozór i jak ida w góry to bez zonynbryli ani rusz.

Wŏżno rzecz to je nawilżani ślypków – dobrze je zakraplać oczy, eli w pora miesiyncy po zabiegu. Ślypia som suchsze i trza mieć wiyksze baczyni niż przōdzi. Poza tym, bydziesz pod opiekōm lykorzi – do kliniki trza przijechać na trzi zoglyndziny – w tydziyń po, miesiōnc i sztyry miesiōnce po.

Korekcja laserowo wzroku - je to co we wercie?Jeszcze jedna rzecz – zabieg korekcji laserowej miała w tym samym prywatnym lazarecie moja szwestra – cwiling dwa i pół roku nazot. Siostrunia tyż je fest zadowolono, wzrok mo ganc dobry i wszysko je akuratnie. Nikogo do zabiegu nie namawiōm bo to je dycki ingeryncjo chirurgiczno ale tela ci powiym, że jo i szwestra som my żywymi przikładami że sie spłaco.

Jako pedzioł Paulo Coelho:

Bo we ślypiach je siyła duszy…

Co dycki łoblyko galantny chop
Tak rychtyk

Co dycki łoblyko galantny chop

Terozki chopy majōm aż za tela roztomajtych fajnistych oblyczek

W gyszynkach w mynskich działach idzie trefić na co yny sie razinku zachce. No ale co tak rychtyk se mo łoblyc chop coby sie zocnie wysztiglować?

Ancug – co to je ancug to i gorole miarkujōm skuli sławnego wica o cugu i ancugu. W takim ôblyczyniu chop mo fest prezencjo!

Westa – ku ancugu idzie westa. To już je ganc szykowno łoblyczka ale tyż sie coroz rzadzij taki westy widzi u chopów. A szkoda!

Szaket eli tyż jakla – tymu żech je fest rada! Pora lot nazot jakle zrobiyły sie modne i tak już sie ôstało do dzisio. W gyszynkach tego je moc – i paradne na wiykszy fest i taki bardzi na co dziyń na korpo – szychta. Chopy poradzōm pod tako jakla oblyc ajnfachowo treska i tyż bydōm szykownie wyglōndać. Bo szakety to je zocno rzecz!

Co dycki łoblyko galantny chopHymda z kraglym – musza pedzieć że u karlusów mom słabość do kaj jakich hymdów. Jak se jaki karlus łoblecze tako zocno koszula to aż szpas pozaglōndać!

Binder – jak chop idzie na jaki weselicho to binder to je mus!

Maszka – na szczynści maszki nie som za fest widziane i nie dziwota – ani to mynski ani fajniste. Binder je ganc lepszy i dostojniejszy. A maszka to se może baba we włosy zaplyść i szlus.

Lakszuły – som we wercie jak yny sie za fest nie blyszczōm. Świat to widzioł coby chop mioł lakszuły co sie blyszczōm jak krisbaum bez świynta! Matowe som blank fajniejsze.

Co dycki łoblyko galantny chopZoki – nojlepszy czorne eli szare. Kolorowe jak z knipsy we wyrchu to lepszy ni, no chyba że robimy jaki wice i błozny.

Fojercojg – tak rychtyk to ni ma łoblyczka ale beztuż że chopy rade kurzōm cygarety, trza było o tym pieroństwie spomnieć. Jak sie idzie na jako maszketno impreza to dycki dobrze mieć porzōndny fojercojg coby petów nie podpolać bele czym.

Sztaunuj, co jeszcze łoblyko sztramski chop?

Co dycki łoblyko galantny chop

Roztomiyłe rajzy
Rajzy, Tak rychtyk

Roztomiyłe rajzy

Moja natura wandrusa dycki nie do mi se żyć po leku. Jednako kajś gzuja i nie umia zasztopować. Ludzie dycki godajōm że nie lubiōm rychtować wandertaszów na rajza. Mie sie eli to podobo! No a rajzować idzie roztomajcie, dali, bliży, autokiym, cugiym, fligrym, na kole abo czym sie yno wyforszteluje! Jo nojbardzi przaja fligrōm, zaros sam wytuplikuja czamu.

Rajzy autokiem

Wygodliwie ale przi długszej jeździe sie mierznie. Zowdy dobrze jechać do kupy coby sie zamiyniać za kyrownicōm i robić tak, coby roz jedyn se dychnył a potym zaś drugi był dran. Dycki fajny zwyk to zabiyrani stopyroków. Tacy ludzie czynsto rozprawiajōm o ganc ciekawych rzeczach i idzie sie kupa nowego wywiedzieć. Wtedy tyż ształy na drodze som znośniejsze bo je do kogo gymba otworzyć i czas gibko zleci. Eszcze jedna rzecz – hot dogi na tanksztelach… Mniam! Dycki nie jym takigo pierziństwa ale na rajza nikiedy robia se dyszpynza.

Roztomiyłe rajzyRajzy cugiym

Coroz myni ludzi rajzuje cugami ale trza pedzieć że cug to cug! Takigo klimatu jak tam to nie uznosz w polskim busie czy inkszym lux ekspresie. Piyrsze co to na bansztajku trza być o czasie. Cugi lubiōm być opóźnione ale tyż nie zowdy. Potym w takim cugu w kupyju mogesz se wygodliwie roztoparczyć, rajzyntasza wciś do skrytki nad gowa i zaglōndać jak sie miyniajōm landszafty na ôknym. Ale pamiyntej! Jak sie wybiyrosz kaj fōrt daleko to nie rajzuj bumelcugiym bo pryndko nie zajedziesz…

A jak sie rozchodzi o landszafty, to nojlepsze i tak som ze fligra

Rajzy we lufcie to je coś czymu nojbardzi przaja. Nie mierzi mie że je mało miejsca, co chwila mie kieryś szturcho i chaziel malućki. Dycki we fligrze czuja że oto rajzuja kajsik daleko i zaczyno sie zocno przigoda! Eli już na fligerplacu je zwiedownie bo idzie trefić na rychtyk ciekawych cudoków z cołkigo świata. To som fajne rajzy!

Roztomiyłe rajzyRajzy na motorcyklu

Trocha sie tak najeździyłach i stwierdzom, że długszo szosyjo ni ma na mie. Piyrsze co to w krziżu zaczyno łomać, kolana ciyrpnōm od bezruchu i człowiek cołki je jakiś taki bolawy. A pod wiela sie jeździ po Polsce to dycki je zima i czynsto padze beztuż ni ma to mój najulubiyńszy knif na rajza. Monej to trzidziści lot robi już swoji 😉

Tak szlabikuja o tych rajzach i zaros chyba se kupia jaki bilet we świat. Wandrus czymś musi żyć! Ty tyż nie zetwej na nic – rajzuj, odkrywej, żyj!

Nojlepsze przidówki do tyju
Fyrlok, Tak rychtyk

Nojlepsze przidówki do tyju

Momy pojszodek zimy beztuż tyj je fest we zocy. A ze przidówkami to już ganc zocno rzecz. Dziyń bez tyju? Ni ma mowy!

Zezwór

Wspaniały korzyń kiery sprawi, że cołko zima nie bydzie Cie sie imać żodno ryma ani kuckani. Zezwór działo wzmacniajōnco i prociw przeziębiyniowo a ku tymu zocnie rozgrzywo. Dycki kupuja korzyń ale lubia tyż gotowy tyj imbirowo-miodowy. Zezwór mo moc kaj jakich fajnistych właściwości o kierych szlabikowałach tukej. Fest polecōm jak sie chcesz ôstoć zdrowy!

Miód

Zocny medykamynt ale trza pamiyntać o regularności. Jak chcesz sie ôstać zdrowy i mocny to łeżka miodu dziynnie to je mus. Drugo ważno rzecz to doczkać aż tyj trocha ochłodnie, jak wkidniesz miód do wrawej wody to psińco dobrego sie z niego ôstanie. Miodzik dodowōm tyż do wody z cytronōm. Na wieczór rozpuszczōm miód w przechłodnytej wodzie – bez noc fajnie wydzieli wszyski procne enzymy. No a rano dolywōm ciepłej wody no i fertich.

Nojlepsze przidówki do tyjuMasło i sól – tyj tybetański

Do narychtowanio tego energetycznego tyju bydymy potrzebować Pu Erh, mlyka, masła i soli. Nie byda tu szlabikować jako uwarzić tyn tyj, zawczasu odsyłom do szpecjalistów. Tyj tybetański mo specyficzny szmak i nie kożdymu sie przipodobo ale mie sie to nawet pozdało dobre 🙂 Tyj z Himalajów procnie rozgrzywo i sprawio że długszy czas idzie utrzimać tymperatura ciała. Coś cudownego do takigo zmarzloka jak jo! Tym bardzi że sztyjc żech je w gangu i dycko potrzebuja moc energie. No a drugōm rzeczōm, przi duldaniu takigo tyju zdo mi sie chobych była nazot w Nepalu 🙂 Wspaniałości!

Nojlepsze przidówki do tyjuPrzyprawy korzynne – goździki, kardamon i cimt

Aromatyczny tyj to je coś czymu fest przaja, od razu mi sie humor poprawio jak se powoniōm korzynnych woniōczek. A z tych trzech nojlepszy je cimt – pobudzo krążyni krwie beztuż problym zimnych szłapek już mie tak nie szteruje. Polecōm!

Nojlepsze przidówki do tyjuSuszone owoce – żurawina, malina, jabłka

Jo se dycki susza skórki z jabłek i wciepuja ich do tytki z tyjym coby mi to fajnie przeszło aromatym jabłka. Jak mie nańdzie to dociepna tyż żurawina ale już tako ususzono z geszeftu. No a maliny bez zima? Czamu ni! Dycki idzie sie poretować mrożonkami.

Dobre, dojś szlabikowanio, ida se narychtować jakigo rozgrzywajōncego tyju na tyn zimowy wieczór. Mniam!